BÁN CÁC LOẠI GÀ PERU LAI GIỐNG TẠI VIỆT NAM

HIỆN TẠI EM CÓ 5 DÒNNG GÀ PERU ( NAVAJERO,BLANCOS,DOM, GREY,HENNI )

CHUỒNG TRẠI
GÀ NỌC 3 KG 6 ( ĐANG RỚT LÔNG )

GA NOC 3 KG 3 ( DANG RA LONG )
GA NOC 2 KG 8GA CU 2 KG 9 ( DOM )
GA NHAN 2 KG 85 ( DANG ROT LONG )
GA CHUOI 2 KG 5

GA CONLIEN HE ; 0943 9919 66 HUY

EM SE BO SUNG CLIP SO TRONG THOI GIAN SOM NHAT

GIÁ ; LÀM ƠN GỌI